Vestfold – en lang og stolt historie

vestfoldVestfolds historie går langt tilbake i tid, og er viktig for Norgeshistorien som helhet. Lenge før det fantes noe som het Norge fantes det også interessante samfunnsdannelser vest for Oslofjorden, det kan man slutte fra de mange gravrøysene som har blitt datert helt tilbake i bronsealderen. Det er også funnet vikingskip der, som for eksempel det berømte Osebergskipet. Likeledes var det aller første som kan kalles en by, kjøpstedet Kaupang, lokalisert i Vestfold, nærmere bestemt i Larvik-området (spesifikt det som nå kalles Tjølling). Tønsberg er en av de eldste byene i landet, av borgerne selv blir den ofte regnet som den aller eldste og mest ærverdige.

I den moderne historien, på 1900-tallet, gjorde Vestfold seg særlig bemerket gjennom sin sentrale rolle i hvalfangsten som lenge var en stor og viktig næring her i landet. Byer som Sandefjord, Larvik og Tønsberg har over lang tid også vært knyttet til skipsfarten som allerede før industri og olje var en så viktig del av norsk næringsliv og økonomi.

Tradisjonelt ble det hevdet at Harald Hårfagre, som på 800-tallet samlet Norge til ett rike, hadde sin bakgrunn og sitt kraftsenter i Vestfold. Den senere tids forskning har imidlertid reist tvil om dette, og mange hevder nå at Harald hadde sin base på Vestlandet mens Vestfold og store deler av Oslofjorden for øvrig fra gammelt av lå under de danske kongene. Utenlandske annaler beskriver faktisk Vestfold som en nordlig utpost i det danske kongeriket. Dette er spørsmål som det er vanskelig å få sikre svar på, fordi nordmennene på dette tidspunktet ikke hadde blitt kristne og i forsvinnende liten grad evnet å dokumentere det som skjedde i skriftlig form (bevarte runeskrifter gir svært begrenset informasjon).

De historiske bestanddelene til dagens fylke hørte opprinnelig til det store Akershus stiftamt i dansketiden, men under eneveldet på 1600-tallet ble to grevskap, Laurvigen og Jarlsberg, skilt ut. Med opphevelsen av adel i Norge i 1821 ble grevskapene nedlagt, og et amt (datidens fylke) med navnet Jarlsberg og Larvik amt ble til. Dette var forløperen til dagens Vestfold fylke, som fikk sitt navn etter første verdenskrig (1919).